Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası

AMAÇ VE KAPSAM

İşbu Politika ve Kuralları 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) 7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe girmesi ile Kanun’da “veri sorumlusu” olarak sınıflandırılan ve kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu gerçek veya tüzel kişilerden sayılan Erksis Enerji Yatırım İnşaat Sanayi Ticaret Anonim Şirketi (‘’ŞİRKET’’ diye anılacaktır.) ‘nin Kanun kapsamında şirketimiz içinde uymakla yükümlü olduğu kuralları belirlemektedir.

Politika, Şirketin bu süreçte uygulayacağı ilke ve esaslar ile Kanunun getirdiği yükümlülükleri düzenlemektedir. Şirketimiz bünyesinde çalışanlar ilgili süreçlerde işbu Politikaya, Kanun ve ilgili mevzuatlara uygun hareketle yükümlüdür.

POLİTİKANIN UYGULANMASI, KAPSAM VE SORUMLULUKLAR

Şirket, veri sorumlusu sıfatı ile işbu Politikanın veri işleme faaliyetleri sürecinde uygulanmasından sorumludur.

İşbu Politika’nın kapsamı, Çalışanlarımızın, Çalışan Adaylarımızın, Şirket Yetkililerinin, Ziyaretçilerimizin, Müşterilerimizin, Tedarikçi Yetkililerinin Çalışanlarının ve Üçüncü Kişilerin otomatik, yarı otomatik ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen tüm kişisel verilerine ilişkindir.

Şirketin bünyesinde çalışanlar, iş ortakları, ziyaretçiler, müşteriler, tedarikçiler ve tüm ilgili üçüncü kişiler, işbu Politikaya uygun hareket etmek ve Kanun ve ilgili düzenlemelerinden doğacak olan hukuki yükümlülüklerin ve ihlallerin önlenmesi amacıyla Şirket ile işbirliği içerisinde olmakla yükümlüdür.

İşbu Politika Şirketin resmi sitesinde yayınlanacak olup, Politikada değişiklik olması durumunda yapılan değişiklikten itibaren en kısa sürede mevcut Politika güncellenecek ve veri sahiplerinin erişimine açık olacaktır.

 

İşbu Politika’da kullanılan tanımlar aşağıda yer almaktadır:

 • Açık Rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza.
 • Anonim Hale Getirme: Kişisel verinin, kişisel veri niteliğini kaybedecek ve bu durumun geri alınamayacağı şekilde değiştirilmesidir. Ör: Maskeleme, toplulaştırma, veri bozma vb. tekniklerle kişisel verinin bir gerçek kişi ile ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi.
 • Veri Sahibi Başvuru Formu: Kişisel veri sahiplerinin KVK Kanunu’nun 11.maddesinde yer alan haklarına ilişkin başvurularını kullanırken yararlanacakları başvuru formu.
 • Şirket: Erksis Enerji Yatırım İnşaat Sanayi Ticaret Anonim Şirketi
 • Şirket Yetkilisi: Şirketimizin yönetim kurulu üyesi ve diğer yetkili gerçek kişiler.
 • Çalışan: Erksis Enerji Yatırım İnş. San. Tic. A.Ş. Çalışanları.
 • Politika: Erksis Enerji Yatırım İnş. San. Tic. A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası
 • İş Birliği İçinde Olduğumuz Kurumların Çalışanları ve Yetkilileri: Şirketimizin her türlü iş ilişkisi içerisinde bulunduğu kurumlarda (iş ortağı, tedarikçi gibi, ancak bunlarla sınırlı olmaksınız) çalışan, bu kurumların yetkilileri dahil olmak üzere, gerçek kişiler.
 • İş Ortağı: Şirketimizin ticari faaliyetlerini yürütürken bizzat veya Grup Şirketleri ile birlikte muhtelif projeler yürütmek, hizmet almak gibi amaçlarla iş ortaklığı kurduğu taraflar.
 • Müşteri: Şirketimizden ürün ya da hizmet alan gerçek kişiler.
 • Kişisel Sağlık Verisi: Kimliği belirli ya da belirlenebilir gerçek kişinin fiziksel ve ruhsal sağlığına ilişkin her türlü bilgi ile kişiye sunulan sağlık hizmetiyle ilgili bilgi.
 • Kayıt Ortamı: Tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin bulunduğu her türlü ortam.
 • Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.
 • Kişisel Veri Sahibi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişi. Örneğin; çalışanlar, müşteriler
 • Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.
 • Özel Nitelikli Kişisel Veri: Irk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık kıyafet, dernek vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik veriler.
 • Tedarikçi: Sözleşme temelli olarak Şirketimize hizmet sunan taraflar.
 • Üçüncü Kişi: Politika kapsamında farklı bir şekilde tanımlanmamış olan, kişisel verileri Politika kapsamında işlenen gerçek kişiler (Ör: Kefil, refakatçi, aile bireyleri ve yakınlar, eski çalışanlar).
 • KVK Kanunu: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu.
 • KVK Kurulu: Kişisel Verileri Koruma Kurulu.
 • KVK Kurumu: Kişisel Verileri Koruma Kurumu.
 • Türkiye Cumhuriyeti Anayasası: 9 Kasım 1982 tarihli ve 17863 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan; 7 Kasım 1982 tarihli ve 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası.
 • Türk Ceza Kanunu(“TCK”): 12 Ekim 2004 tarihli ve 25611 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan; 26 Eylül 2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu.
 • Veri Envanteri: Veri sorumlularının iş süreçlerine bağlı olarak gerçekleştirmekte oldukları kişisel verileri işleme faaliyetlerini; kişisel verileri işleme amaçları ve hukuki sebebi, veri kategorisi, aktarılan alıcı grubu ve veri konusu kişi grubuyla ilişkilendirerek oluşturdukları ve kişisel verilerin işlendikleri amaçlar için gerekli olan azami muhafaza edilme süresini ve veri güvenliğine ilişkin alınan tedbirleri açıklayarak detaylandırdıkları envanter.
 • Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel veri işleyen gerçek ve tüzel kişi. Örneğin, Şirketimizin verilerini tutan bulut bilişim firması, scriptler çerçevesinde arama yapan call-center firması vb.
 • Veri Kayıt Sistemi: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği otomatik ya da otomatik olmayan her türlü kayıt sistemi.
 • Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işlenme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, verilerin sistematik bir şekilde tutulduğu yeri (veri kayıt sistemi) yöneten kişi.
 • Yetki Matrisi: Şirketimizde kullanılan elektronik ya da fiziksel ortamda saklanan kişisel verilere erişim yetkilerinin kayıt altına alındığı belgedir.
 • Ziyaretçi: Şirketimizin sahip olduğu fiziksel yerleşkelere çeşitli amaçlarla girmiş olan veya internet sitelerimizi ziyaret eden gerçek kişiler.

KİŞİSEL VERİ İŞLEME İLKELERİ

Şirket, veri işleme faaliyetlerini, Kanunun 4. Maddesinde yer alan ilkeleri esas alarak aşağıdaki ilkelere uygun olarak yürütmektedir;

Hukuka Ve Dürüstlük Kuralına Uygun Olma

Şirket, kişisel verilerin işlenmesi faaliyetlerinin yürütülmesi süreçlerini, başta Anayasa olmak üzere ilgili Kanunlara ve içtihatlara, Türk Medeni Kanununun 2. maddesinde belirtilen dürüstlük kuralına uygun olarak yürütmektedir.

Doğru Ve Gerektiğinde Güncel Olma

Şirket, işlenen kişisel verilerin doğruluğunu ve güncelliğini sağlamak amacıyla Kanun ve ilgili düzenlemeler tarafından öngörülen idari ve teknik tedbirleri almakta olup, veri sahibinin talebi doğrultusunda işlenen verilerin doğruluğu ve güncelliği denetlenecektir.

Belirli, Açık Ve Meşru Amaçla İşleme

Şirket, kişisel verileri, ortaya konulan amaçla bağlantılı ve şeffaflık ilkesini göz önünde bulundurarak işlemektedir.

Amaçla Bağlantılı, Sınırlı Ve Ölçülü Olma

Şirket, kişisel verileri, işleme amaçlarıyla bağlantılı olarak, yalnızca amacın gerektirdiği ölçüde işlemektedir. Kural olarak işleme amacıyla bağlantılı olmayan ve bu amaca hizmet etmeyen veriler veri sahiplerinden talep edilmeyecektir.

İlgili Mevzuatlarda Öngörülen Veya İşlendikleri Amaç İçin Gerekli Olan Süre Kadar Muhafaza Edilme

Şirket, kişisel verileri, ilgili veri işleme faaliyetinin tabi olduğu yasal düzenlemenin ve işleme amacının öngördüğü asgari süreyle muhafaza etmektedir. Asgari süreler öncelikle ilgili yasal düzenlemelerde herhangi bir süre düzenlenip düzenlenmediğine bakılarak, herhangi bir süre düzenlemesi yok ise veri işleme amacına göre belirlenmektedir. Şirket, kişisel verilerin ilgili yasal düzenlemelerde belirtilen sürelerin veya verinin işlenme amacına göre belirlenen asgari muhafaza sürelerinin aşılmasını önlemek adına gerekli teknik ve idari tedbirleri almış olmakla beraber; ilgili veriler muhafaza süresinin sonunda, periyodik imha sürecinde veya veri sahibinin başvurusu üzerine Şirket İmha Politikasına uygun olarak silme, yok etme veya anonim hale getirme yöntemlerinden biriyle imha edilmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME ŞARTLARI

Kişisel Veriler, Kanunun 5. maddesinde öngörülen şartlardan birine, bu şartların mevcut olmaması durumunda veri sahibinin açık rızası ile işlenmektedir. İlgili kanun hükmündeki şartlardan birinin varlığı halinde, veri işleme faaliyetinin gerçekleştirilmesi için veri sahibinin açık rızası aranmamaktadır. Özel Nitelikli Kişisel Veriler ise kural olarak yalnızca veri sahibinin açık rızası alınarak işlenmektedir.

Kanunlarda Açıkça Öngörüldüğü Hallerde

Kişisel veriler, ilgili kanun hükümlerinde veri işlenebileceğine dair bir hüküm bulunduğutakdirde işlenebilecektir.

Fiili İmkânsızlık Nedeniyle Rızasını Açıklayamayan Veya Rızasına Hukuki Geçerlilik Tanınamayan Kişinin Verilerinin İşlenmesinin Kendisinin Veya Başkasının Hayatı Veya Beden Bütünlüğünün Korunması İçin İşlenmesinin Zorunlu Olması

Fiili imkânsızlık sebebiyle rızasını açıklayamayacak veya rızasına geçerlilik tanınamayacak olan kişinin kendisinin veya başka bir kişinin hayatı veya beden bütünlüğünün korunması amacıyla kişisel veri işlenebilecektir.

Bir Sözleşmenin Kurulması Ve İfası İle Doğrudan İlgili Olmak Kaydı İle Sözleşmenin Taraflarına Ait Kişisel Verilerin İşlenmesinin Zorunlu Olması

Veri işlemenin bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan ilgili olması durumunda Şirket kişisel verileri işleyebilecektir.

İlgili Kişinin Kendisi Tarafından Alenileştirilmiş Olması

Veri sahibinin kişisel verileri alenileştirmiş olması durumunda, Şirket alenileştirme amacıyla sınırlı olarak ilgili kişisel verileri işleyebilecektir.

Bir Hakkın Tesisi, Kullanılması Veya Korunması İçin Veri İşlemenin Zorunlu Olması

Kişisel veriler, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması amacıyla Şirket tarafından işlenebilecektir.

Şirketin Meşru Menfaati İçin Kişisel Verilerin İşlenmesi

Şirket, veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerinin ihlal edilmemesi koşuluyla, kişisel verileri işleyebilecektir.

KİŞİSEL VERİ SAHİBİ KATEGORİLERİ

Çalışan

Şirket tarafından yürütülen etkinlik, çalışan memnuniyeti, insan kaynakları, denetim, hukuki uyum vb. faaliyetler çerçevesinde kişisel verileri işlenen şirket çalışanları.

Çalışan Adayı

Şirket ile hizmet akdi kurulmamış ancak kurulmak üzere Erksis Enerji Yatırım değerlendirmesine alınan kişiler.

Hizmet Alan Müşterilerimiz

Şirket ile herhangi bir sözleşmesel ilişkisi olup olmadığına bakılmaksızın Erksis Enerji Yatırım tarafından yürütülen faaliyetler kapsamında iş ilişkileri dolayısıyla kişisel verileri elde edilen gerçek kişiler.

İş Ortakları ve Tedarikçiler

Şirketimizin her türlü iş ilişkisi içerisinde bulunduğu kuruluşların gerçek kişi yetkilileri, hissedarları, çalışanları.

Ziyaretçiler

Erksis Enerji Yatırım binaları ve işyerlerini veya Erksis Enerji Yatırım tarafından işletilen internet sitelerini ziyaret eden gerçek kişiler.

Diğer Gerçek Kişiler

Bu Politika ve Şirket Çalışanları Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası kapsamına girmeyen diğer gerçek kişiler

Kayıt Ortamları

Kişisel veriler, Şirket tarafından aşağıda belirtilen elektronik ve elektronik olmayan ortamlarda, veri kayıt sisteminin bir parçası olmak kaydıyla hukuka uygun olarak güvenli bir şekilde saklanır.

Elektronik Ortamlar

Sunucular (Etkialanı, yedekleme, e-posta, veritabanı, web, dosyapaylaşım, vb.) Yazılımlar (ofisyazılımları) ⎫ Bilgi güvenliğicihazları (güvenlikduvarı, saldırı tespit ve engelleme, antivirüs vb. )⎫Kişisel bilgisayarlar (Masaüstü, dizüstü) ⎫ Mobil cihazlar (telefon, tablet vb.) ⎫Optikdiskler (CD, DVD vb.) ⎫Çıkartılabilir bellekler (USB, Hafıza Kart vb.) ⎫Yazıcı, tarayıcı, fotokopimakinesi

Elektronik Olmayan Ortamlar:

Kağıt, Manuel veri kayıt sistemleri

KİŞİSEL VERİ İŞLEME FAALİYETLERİ KAPSAMINDA KİŞİSEL VERİ KATEGORİLERİ VE PAYLAŞILAN TARAF KATEGORİLERİ

Kişisel Veri Kategorileri

Şirketimiz tarafından yürütülen kişisel veri işleme faaliyetleri kapsamında işlenen kişisel veri kategorileri ve açıklamaları aşağıda düzenlenmektedir.

KİŞİSEL VERİ KATEGORİLERİAÇIKLAMA
Kimlik BilgisiKişinin kimliğine dair bilgilerin bulunduğu kişisel verilerdir. Ad-soyad, TC kimlik numarası, uyruk bilgisi, anne baba adı, doğum yeri, doğum tarihi, cinsiyet gibi bilgileri içeren ehliyet, nüfus cüzdanı ve pasaport gibi belgeler ile vergi numarası, SGK numarası gibi.
İletişim Bilgisiİletişim bilgileri; telefon numarası, adres, e-posta gibi kişisel veriler.
ÖzlükBordro bilgileri, Disiplin soruşturması, İşe giriş belgesi kayıtları, , Özgeçmiş bilgileri, Performans değerlendirme raporları v.b.
Hukuki İşlemAdli makamlarla yazışmalardaki bilgiler, Dava dosyasındaki bilgiler, Şirketimizin hukuki alacak ve haklarının tespiti, takibi ve borçlarının ifası ile ilgili işlenen kişisel veriler.
Müşteri İşlemÇağrı merkezi kayıtları, Fatura, senet, çek bilgileri, Sipariş bilgisi, Talep bilgisi gibi veri türlerini ifade etmektedir.
Fiziksel Mekan GüvenliğiFiziksel mekâna giriş ve mekanda kalınan süre içerisinde alınan kayıtlar ve belgelere ilişkin kişisel veriler. Çalışan, müşteri ve ziyaretçilerin giriş çıkış kayıt bilgileri, kamera kayıtları gibi.
İşlem Güvenliği BilgisiErksis Enerji Yatırım’ın ticari faaliyetlerini yürütürken veri sahibinin ve veri sorumlusunun teknik, idari, hukuki ve ticari güvenliğinin sağlanması amacıyla işlenen kişisel veriler. İnternet sitesi giriş çıkış bilgileri, şifre parola bilgileri gibi.
Finansal BilgiErksis Enerji Yatırım ile veri sahibi arasındaki ticari ilişki kapsamında ortaya çıkan her türlü finansal sonucu gösteren bilgi, belge ve kayıtlara ilişkin işlenen kişisel veriler ile banka hesap numarası, iban numarası, kredi kartı bilgisi, finansal profil gibi veriler.
Mesleki DeneyimDiploma bilgileri, Gidilen kurslar, Meslek içi eğitim bilgileri, Sertifikalar, daha önce çalışılan işyeri bilgisi, Transkript bilgileri v.b.
Sağlık bilgileriKVK Kanunu’nun 6. maddesinde belirtilen veriler. Kan grubu bilgisi, engellilik durumuna ait bilgiler, kişisel sağlık bilgileri, sağlık raporu gibi.
LokasyonŞirkete bağlı araçların bulunduğu yer konum bilgisi gibi.
Çalışan Adayı BilgisiSan İnşaat çalışanı olmak için başvuruda bulunmuş veya şirketimizin idari işler birimi tarafından ihtiyaçlar doğrultusunda Çalışan Adayı olarak değerlendirilmiş bireylerle ilgili kişisel veriler.
Kılık Kıyafet BilgisiÇalışan kılık kıyafet bilgileri

Paylaşılan Veri Kategorileri

Şirketimiz KVK Kanunu’nun 8. Ve 9. maddelerine uygun olarak Şirketimiz KVKK Politikası kapsamında olan veri sahiplerinin kişisel verilerini aşağıdaki şekilde belirtilen veri aktarım amaçları dâhilinde aktarabilir.

 • Erksis Enerji Yatırım Tedarikçilerine
 • Erksis Enerji Yatırım İş Ortaklarına
 • Yetkili kamu kurum ve kuruluşlar ile yetkili özel hukuk kişilerine
 • Veri aktarım şartlarına uygun olarak diğer 3. kişilere.

Yukarıda belirtilen veri aktarımı yapılabilecek kişilerin kapsamı ve veri aktarım amaçları aşağıda belirtilmektedir.

Veri Aktarımı Yapılabilecek KişilerTanımıVeri Aktarım Amacı
İş OrtağıŞirketin ticari faaliyetlerini yürütmek amacıyla iş ortaklığı kurduğu taraflarİş ortaklığının kurulma amaçlarının yerine getirilmesi amacıyla sınırlı olarak
TedarikçiŞirketin ticari faaliyetlerinin yürütülmesi kapsamında, emir ve talimatlarına uygun sözleşme temelli olarak Şirket’e hizmet sunan taraflarŞirketin tedarikçiden dış kaynaklı olarak temin ettiği ve Şirket’in ticari faaliyetlerini yerine getirmek için gerekli hizmetlerin Şirkete sunulmasını sağlamak amacıyla sınırlı olarak
Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşlarıİlgili mevzuat hükümlerine göre Şirket’in bilgi ve belge almaya yetkili kamu kurum ve kuruluşlarıİlgili kamu kurum ve kuruluşlarının hukuki yetkisi dâhilinde talep ettiği amaçla sınırlı olarak
Yetkili Özel Hukuk Kişileriİlgili mevzuat hükümlerine göre Şirket’in bilgi ve belge almaya yetkili özel hukuk kişileriİlgili özel hukuk kişilerinin hukuki yetkisi dâhilinde talep ettiği amaçla sınırlı olarak

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

Kişisel verilerinizi; Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma, Doğru ve gerektiğinde güncel olma, Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme, İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma, İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkelerine uygun olarak aşağıda açıklanan amaçlar doğrultusunda işlemekteyiz.

Kişisel Veri KategorileriKişisel Veri İşleme Amaçları
 • Kimlik Bilgisi
 • İletişim Bilgileri
 • Özlük Bilgisi
 • Hukuki İşlem
 • Müşteri İşlem
 • Fiziksel Mekân Güvenliği
 • İşlem Güvenliği
 • Finansal Bilgi
 • Mesleki Deneyim
 • Lokasyon
 • Sağlık Bilgileri
 • Çalışan Adayı Bilgisi
 • Kılık Kıyafet
 • Çalışanlarımıza karşı iş akdinden ve mevzuattan doğan hukuki yükümlüklerimizin yerine getirilmesi, 
 • İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması,
 • Çalışanlarımızın yan haklar ve menfaatleri süreçlerinin yürütülmesi, 
 • Çalışanlarımızın işten çıkış işlemlerinin yapılması, bordro işlemlerinin yapılmasının sağlanması, 
 • Çalışanların performans değerlendirme süreçlerinin planlanması ve takibi,
 • Izin onayı, bakiye izinlerin görüntülenmesi, izin düzenlemelerinin yapılması, 
 • Şirket içi eğitim faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
 • Maaş ödemelerinin yapılması, 
 • Finans ve muhasebe işlerinin takibi,
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve icrası,
 • İş sürekliliğinin sağlanması,
 • İş ortakları ve tedarikçilerle olan ilişkilerin yönetimi,
 • Gerektiğinde ve gerektiği ölçüde yetkili kişi ve kurumlara bilgi verilmesi, 
 • SGK bildirimleri, İŞKUR bildirimleri, karakol bildirimi ile teşvik ve yasal yükümlülük bilgilendirmesinin yapılması
 • Şirket içi operasyonlarının güvenliğinin sağlanması,
 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,
 • Talep ve şikâyetlerin takibi
 • Fiziksel mekân güvenliğinin temini
 • İş Sağlığı / Güvenliği FaaliyetlerininYürütülmesi

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ KİMLERE HANGİ AMAÇLA AKTARIYORUZ?

Şirket’imiz, hukuka uygun olan kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda gerekli güvenlik önlemlerini alarak kişisel veri sahibinin kişisel verilerini ve özel nitelikli kişisel verilerini üçüncü kişilere aktarabilmektedir. Bu durum kimi zaman yasal bir zorunluluk gereği kamu kurum ve kuruluşlarına aktarım yapılması şeklinde olabileceği gibi bazen de sözleşmesel yükümlülüklerimizin yerine getirilmesinin bir gereği olarak üçüncü kişilere aktarım şeklinde gerçekleştirilebilmektedir. Şirket’imiz bu doğrultuda Kanun’un 8. maddesinde öngörülen düzenlemelere uygun hareket etmektedir.

Şirket’imiz tarafından herhangi bir veri aktarımı olması halinde veri aktarılan kişilerin veri sorumlusu veya veri işleyen olması durumlarına göre gerekli sözleşmeler imzalatılır. Şirket’imiz meşru ve hukuka uygun kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda aşağıda sayılan Kanun’un 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarından bir veya birkaçına dayalı ve sınırlı olarak kişisel verileri üçüncü kişilere aktarabilmektedir:

 • Kişisel veri sahibinin açık rızası var ise,
 • Kanunlarda kişisel verinin aktarılacağına ilişkin açık bir düzenleme var ise,
 • Kişisel veri sahibinin veya başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu ise ve kişisel veri sahibi fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda ise veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmıyorsa;
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmak kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verinin aktarılması gerekli ise,
 • Şirket’imizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için kişisel veri aktarımı zorunlu ise,
 • Kişisel veriler, kişisel veri sahibi tarafından alenileştirilmiş ise,
 • Kişisel veri aktarımı bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu ise,
 • Kişisel veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek koşuluyla.

Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Aktarılması

Şirket’imiz gerekli özeni göstererek, gerekli güvenlik tedbirlerini alarak ve Kurul tarafından öngörülen yeterli önlemleri alarak; meşru ve hukuka uygun kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda kişisel veri sahibinin özel nitelikli kişisel verilerini aşağıdaki durumlarda üçüncü kişilere aktarabilmektedir.

Veri sahibinin açık rızasına dayalı olarak ve iş güvenliği, sigorta yükümlülüklerinin yerine getirilmesi ve özlük haklarının yerine getirilmesi amacıyla gerekli kurum ve kuruluşlara veri aktarımı yapılmaktadır.

Bu haller dışında Şirketimiz tarafından özel nitelikli kişisel verilerin üçüncü kişilere aktarımı söz konusu değildir.

Verilerin Yurt Dışına Aktarılması

Şirketimiz özel nitelikli olmayan verileri Şirket’in ticari iş ilişkisi kapsamında gerekli olması ve ilgili kişinin açık rızasının mevcut olması halinde yurt dışına aktarılmaktadır

KİŞİSEL VERİ SAHİPLERİNİN AYDINLATILMASI VE BİLGİLENDİRİLMESİ

Şirket’imiz, Kanun’unun 10. maddesine uygun olarak, kişisel verilerin elde edilmesi sırasında Kişisel Veri Sahiplerini aydınlatmaktadır. Bu kapsamda Şirket’imiz, varsa temsilcisinin kimliği, kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ile kişisel veri sahibinin sahip olduğu hakları konusunda aydınlatma yapmaktadır.

Anayasa’nın 20. maddesinde herkesin, kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme hakkına sahip olduğu ortaya konulmuştur. Bu doğrultuda Kanun’un 11. maddesinde kişisel veri sahibinin hakları arasında “bilgi talep etme”de sayılmıştır. Şirket’imiz bu kapsamda, Anayasa’nın 20. ve Kanun’unun 11. maddelerine uygun olarak Kişisel Veri Sahibi’nin bilgi talep etmesi durumunda gerekli bilgilendirmeyi yapmaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASI

KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİ

Şirket’imiz, kişisel verilerin hukuka uygun işlenmesini sağlamak için, teknolojik imkânlar ve uygulama maliyetine göre teknik ve idari tedbirler almaktadır.

11.1.1 Teknik Tedbirler

Şirket bünyesinde gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetleri kurulan teknik sistemlerle denetlenmektedir.

Şirket içerisinde ağ ve uygulama güvenliğinin sağlanması adına önlemler alınmakta ve veri kaybı önleme yazılımları kullanılmaktadır.

11.1.2 İdari Tedbirler

Çalışanlar, kişisel verilerin korunması hukuku ve kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesi konusunda belirli aralıklarla bilgilendirmeler ve eğitimler yapılmakta ve farkındalık çalışmaları gerçekleştirilmektedir.

Şirketimizin yürütmekte olduğu tüm faaliyetler detaylı olarak tüm iş birimleri özelinde analiz edilerek ve mümkün olduğunca azaltarak, bu neticede ilgili iş birimlerinin gerçekleştirmiş olduğu ticari faaliyetler özelinde kişisel veri işleme faaliyetleri ortaya konulmaktadır. Herhangi bir kişisel veriye dair talep veya sorun yaşanması halinde Şirket en hızlı şekilde değerlendirme gerçekleştirerek raporlanmasını sağlamaktadır.

Şirketimiz iş birimlerinin yürütmekte olduğu kişisel veri işleme faaliyetleri; bu faaliyetlerin Kanun’un aradığı kişisel veri işleme şartlarına uygunluğun sağlanması için Şirket tarafından imzalanan tüm sözleşmelere veri güvenliği hükümleri eklenmiştir.

İş birimi bazında belirlenen hukuksal uyum gerekliliklerinin sağlanması için ilgili iş birimleri özelinde farkındalık yaratılmakta ve uygulama kuralları belirlenmekte; bu hususların denetimini ve uygulamanın sürekliliğini sağlamak için gerekli idari tedbirler şirket içi disiplin, politika ve prosedürler yoluyla hayata geçirilmektedir.

11.2. KİŞİSEL VERİLERE HUKUKA AYKIRI ERİŞİMİN ENGELLENMESİ

11.2.1 Teknik Tedbirler

Teknolojideki gelişmelere uygun teknik önlemler alınmakta, alınan önlemler periyodik olarak güncellenmekte ve yenilenmektedir.

İş birimi bazında belirlenen hukuksal uyum gerekliliklerine uygun olarak erişim ve yetkilendirme konusunda gerekli teknik çözümler benimsenmektedir. Fiziksel arşivlere erişim konusunda yetki tanımlamaları yapılmaktadır.

Erişim yetkileri sınırlandırılmıştır. Görev değişikliği olan ya da işten ayrılan çalışanların bu alandaki yetkileri kaldırılmaktadır.

Kullanıcı hesap yönetimi ve yetki kontrol sistemi uygulanmakta olup bunların takibi de gerçekleştirilmektedir.

Virüs koruma sistemleri ve güvenlik duvarlarını içeren yazılımlar ve donanımlar kurulmaktadır.

Kişisel verilerin toplandığı uygulamalardaki güvenlik açıklarını saptamak için düzenli olarak güvenlik taramalarından geçirilmektedir. Bulunan açıkların kapatılması sağlanmaktadır.

11.2.2 İdari Tedbirler

Çalışanlar, kişisel verilere hukuka aykırı erişimi engellemek için alınacak teknik tedbirler konusunda bilgilendirilmektedir.

İş birimi bazında kişisel veri işlenmesi hukuksal uyum gerekliliklerine uygun olarak şirket içinde kişisel verilere erişim ve yetkilendirme süreçleri tasarlanmakta ve uygulanmaktadır. Yetkilendirme Matrisi altında bu yetkilendirmeler belirlenmekte ve Yetkilendirme Matrisi İnsan Kaynakları tarafından güncel tutulmaktadır.

Çalışanlar, öğrendikleri kişisel verileri Kanun hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklayamayacağı ve işleme amacı dışında kullanamayacağı ve bu yükümlülüğün görevden ayrılmalarından sonra da devam edeceği konusunda bilgilendirilmekte ve bu doğrultuda kendilerinden gerekli taahhütler alınmaktadır.

Şirketimiz tarafından kişisel verilerin hukuka uygun olarak aktarıldığı kişiler ile akdedilen sözleşmelere; kişisel verilerin aktarıldığı kişilerin, kişisel verilerin korunması amacıyla gerekli güvenlik tedbirlerini alacağına ve kendi kuruluşlarında bu tedbirlere uyulmasını sağlayacağına ilişkin hükümler eklenmektedir.

11.3 KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİ ORTAMLARDA SAKLANMASI

11.3.1 Teknik Tedbirler

Saklanma alanlarına yönelik anti-virüs, güvenlik duvarları gibi güvenlik sistemleri kurulmakta, alınan önlemler periyodik olarak güncellenmekte, risk teşkil eden hususlar yeniden değerlendirilerek gerekli çözümler araştırılmaktadır.

Kişisel verilerin güvenli bir biçimde saklanmasını sağlamak için hukuka uygun bir biçimde yedekleme programları kullanılmaktadır. Saldırı tespit ve önleme sistemleri vasıtası ile girişimler tespit edilmekte ve gerekli önlemler alınmaktadır.

Kişisel verilerin bulunduğu arşiv alanlarında erişimler kayıt altına alınarak yetkisiz kişilerin girişleri engellenmekte, olası ihlaller anlık olarak raporlanmaktadır.

Kişisel verilerin bulunduğu veri depolama alanlarına erişimler loglanarak uygunsuz erişimler veya erişim denemeleri ilgililere anlık olarak iletilmektedir.

11.3.2 İdari Tedbirler

Çalışanlar, kişisel verilerin güvenli bir biçimde saklanmasını sağlamak konusunda eğitilmektedirler.

Erişim, bilgi güvenliği, kullanım, saklama ve imha konularında Şirket kurumsal politikaları düzenlenerek uygulanmakta ve belirli aralıklarla kontrolleri sağlanmaktadır.

Şirket’imiz tarafından kişisel verilerin saklanması konusunda teknik gereklilikler sebebiyle dışarıdan bir hizmet alınması durumunda, kişisel verilerin hukuka uygun olarak aktarıldığı ilgili firmalar ile akdedilen sözleşmelere; kişisel verilerin aktarıldığı kişilerin, kişisel verilerin korunması amacıyla gerekli güvenlik tedbirlerini alacağına ve kendi kuruluşlarında bu tedbirlere uyulmasını sağlanacağına ilişkin hükümlere yer verilmektedir.

TEDBİRLERİN DENETİMİ

Şirket’imiz Kanun’unun 12. maddesine uygun olarak, danışman avukatları ve bilgi sistemleri danışmanları aracılığıyla 2 yılda bir teknik denetimleri gerçekleştirmektedir. Bu denetim sonuçları Şirket’imizin iç işleyişi kapsamında konu ile ilgili bölüme raporlanmakta ve alınan tedbirlerin iyileştirilmesi için gerekli faaliyetler yürütülmektedir.

Kişisel Verilerin İfşası Durumunda Alınacak Tedbirler

Şirketimiz Çalışanlarından herhangi biri kişisel verilerin işbu Politika’ya aykırı şekilde ve kanuni olmayan yollarla elde edildiğine, işlendiğine üçüncü kişilere aktarıldığına, imha edilmesi gerektiği halde imha edilmediğine şahit olursa bu durumu derhal veri sorumlusu olarak belirlenen kişilere iletecektir.

Çalışanların bu kurallara uygun davranması konusunda yöneticilerin takip yükümlülüğü bulunmakta olup, verilerin işbu Politika dışında aktarıldığı ya da işlendiğine dair bir şüphe olması durumunda birim müdürleri İnsan Kaynakları’nı bilgilendirir.

İnsan Kaynakları sözü edilen veri ihlalinin hukuksal sonuç doğurabilecek nitelikte olduğuna karar verirse ilgili hukuk danışmanlarını bilgilendirir.

İlgili veri sorumlusu konuyu disiplin kuruluna sevk edecek ve ihlalde bulunanlar hakkında şirket iç yönergeleri doğrultusunda gerekli önlemler alınacaktır.

Şirketimiz ayrıca, Kanun’unun 12. maddesine uygun olarak işlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi halinde bu durumu en kısa sürede ilgili kişisel veri sahibine ve Kurulu’na bildirilmesini sağlayan sistemi yürütmektedir.

Kurul tarafından gerek görülmesi halinde, bu durum, Kurul’un internet sitesinde veya başka bir yöntemle ilan edilebilecektir.

Kurul tarafından verilen uyarıların en geç 30 gün içinde yerine getirilmesi konu hakkında danışmanlık alınmasını gerektiriyorsa ilgili konuda (teknik/hukuksal) danışmanlık alınarak Kurul kararlarının uygulanması sağlanacaktır.

ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

Kanun’da birtakım kişisel verilere hukuka aykırı olarak işlendiğinde kişilerin mağduriyetine veya ayrımcılığa sebep olma riski nedeniyle özel önem atfedilmiştir. Bu veriler; ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerdir.

Şirketimiz tarafından, Kanun’da “özel nitelikli” olarak belirlenen ve hukuka uygun olarak işlenen özel nitelikli kişisel verilerin korunmasında hassasiyetle davranılmaktadır. Bu kapsamda, Şirket’imiz tarafından, kişisel verilerin korunması için alınan teknik ve idari tedbirler, özel nitelikli kişisel veriler bakımından özenle uygulanmakta ve Şirket’imiz bünyesinde gerekli denetimler sağlanmaktadır.

İŞ BİRİMLERİNİN FARKINDALIK EĞİTİMİ

Şirketimiz, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini, verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemeye ve verilerin muhafazasını sağlamaya yönelik farkındalığın artırılması için iş birimlerine gerekli eğitimlerin düzenlenmesini sağlamaktadır.

Şirketimiz, iş birimlerinin mevcut çalışanlarının ve iş birimi bünyesine yeni dahil olmuş Çalışanların kişisel verilerin korunması konusunda farkındalığının oluşması için gerekli önlemler alınmakta, konuya ilişkin ihtiyaç duyulması halinde profesyonel kişiler ile çalışılmaktadır.

ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ

Şirket’imiz tarafından, Kanun ile “özel nitelikli” olarak belirlenen kişisel verilerin işlenmesinde, Kanun’da öngörülen düzenlemelere hassasiyetle uygun davranılmaktadır.

Kanun’un 6. maddesinde, hukuka aykırı olarak işlendiğinde kişilerin mağduriyetine veya ayrımcılığa sebep olma riski taşıyan bir takım kişisel veri “özel nitelikli” olarak belirlenmiştir. Bu veriler; ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerdir.

Kanun’a uygun bir biçimde Şirket’imiz tarafından; özel nitelikli kişisel veriler, Kurul tarafından belirlenecek olan yeterli önlemlerin alınması kaydıyla aşağıdaki durumlarda işlenmektedir:

14.1 Kişisel veri sahibinin açık rızası var ise veya

14.2 Kişisel veri sahibinin açık rızası yok ise;

14.2.1 Kişisel veri sahibinin sağlığı ve cinsel hayatı dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hallerde,

14.2.2 Kişisel veri sahibinin sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin özel nitelikli kişisel verileri ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenmektedir.

SAKLAMA SÜRELERİ

Şirket’imiz, ilgili kanunlarda ve mevzuatlarda öngörülmesi durumunda kişisel verileri bu mevzuatlarda belirtilen süre boyunca saklamaktadır

Kişisel verilerin ne kadar süre boyunca saklanması gerektiğine ilişkin mevzuatta bir süre düzenlenmemişse, Kişisel Veriler Şirket’imizin o veriyi işlerken yürütülen faaliyet ile bağlı olarak Şirket’imizin uygulamaları ve ticari yaşamının teamülleri uyarınca işlenmesini gerektiren süre kadar işlenmekte daha sonra silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

Kişisel verilerin işlenme amacı sona ermiş; ilgili mevzuat ve Şirket’imizin belirlediği saklama sürelerinin de sonuna gelinmişse; kişisel veriler yalnızca olası hukuki uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi veya kişisel veriye bağlı ilgili hakkın ileri sürülebilmesi veya savunmanın tesis edilmesi amacıyla yasal zamanaşımı ve hak düşürücü süreler dikkate alınarak saklanabilmektedir. Buradaki sürelerin tesisinde bahsi geçen hakkın ileri sürülebilmesine yönelik zaman aşımı süreleri ile zaman aşımı sürelerinin geçmesine rağmen daha önce aynı konularda Şirket’imize yöneltilen taleplerdeki örnekler esas alınarak saklama süreleri belirlenmektedir. Bu durumda saklanan kişisel verilere herhangi bir başka amaçla erişilmemekte ve ancak ilgili hukuki uyuşmazlıkta kullanılması gerektiği zaman ilgili kişisel verilere erişim sağlanmaktadır. Burada da bahsi geçen süre sona erdikten sonra kişisel veriler silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

Kişisel verileriniz, tarafımızca KVKK ve diğer ilgili mevzuatta belirtilen sınırlar çerçevesinde saklanmaktadır. Saklamayı gerektiren sebepler aşağıdaki gibidir:

VERİ KATEGORİSİVERİ SAKLAMA SÜRESİ
KimlikÇalışan, Şirket Yetkilileri/İş Ortakları 10 yılÜrün veya Hizmet Alan Kişi/ Tedarikçi 10 yıl
İletişimÇalışan, Şirket Yetkilileri/İş Ortakları 10 yıl Ürün veya Hizmet Alan Kişi/ Tedarikçi 10 yıl
ÖzlükÇalışan ve Şirket Yetkilileri 10 yıl
Hukuki İşlemÇalışan 10 Yıl
Müşteri İşlemÜrün veya Hizmet Alan Kişi 10 Yıl
Mesleki DeneyimÇalışan ve Şirket Yetkilileri 10 yıl
Fiziksel Mekan Güvenliği30 Gün
Finans10 Yıl
İşlem Güvenliği2 Yıl
Lokasyon1 Ay
Sağlık Bilgileriİşakdininfeshindenitibarenkanunizorunlusüreolan 10 yıl
Kılık Kıyafet Bilgisi2 Yıl

Bina Girişleri ile İçerisinde Yapılan Kişisel Veri İşleme Faaliyetleri ile İnternet Sitesi Ziyaretçileri

Şirket’imiz tarafından güvenliğin sağlanması amacıyla, Şiketimiz binalarında ve ofislerimizde güvenlik kamerasıyla izleme faaliyeti ile misafir giriş çıkışlarının takibine yönelik kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmaktadır.

Güvenlik kameraları kullanılması suretiyle misafir giriş çıkışlarının kayıt altına alınması yoluyla Şirket’imiz tarafından kişisel veri işleme faaliyeti yürütülmüş olmaktadır.

Şirketimizin Bina ve İçerisinde Yürütülen Kamera ile İzleme Faaliyeti

Kamera ile İzleme Faaliyetinin Yasal Dayanağı

Şirket’imiz tarafından yürütülen kamera ile izleme faaliyeti, Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve ilgili mevzuata uygun olarak sürdürülmektedir.

Veri Koruma Mevzuatına Göre Güvenlik Kamerası ile İzleme Faaliyeti Yürütülmesi

Şirket’imiz tarafından güvenlik amacıyla kamera ile izleme faaliyeti yürütülmesinde Kanun’da yer alan düzenlemelere uygun hareket edilmektedir. Şirket’imiz, bina ve restoranlarımızda güvenliğin sağlanması amacıyla, yürürlükte bulunan ilgili mevzuatta öngörülen amaçlarla ve Kanun’da sayılan kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak güvenlik kamerası izleme faaliyetinde bulunmaktadır.

Kamera ile İzleme Faaliyetinin Duyurulması

Şirket’imiz tarafından Kanun’un 10. Maddesine uygun olarak, kişisel veri sahibi aydınlatılmaktadır. Şirketimiz, genel hususlara ilişkin olarak yaptığı aydınlatmanın kamera ile izleme faaliyetine ilişkin birden fazla yöntem ile bildirimde bulunmaktadır. Böylelikle, kişisel veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar verilmesinin engellenmesi, şeffaflığın ve kişisel veri sahibinin aydınlatılmasının sağlanması amaçlanmaktadır.

Şirket’imiz tarafından kamera ile izleme faaliyetine yönelik olarak; Şirket’imizin internet sitesinde işbu Politika yayımlanmakta (çevrimiçi politika düzenlemesi) ve izlemenin yapıldığı alanların girişlerine izleme yapılacağına ilişkin bildirim yazısı asılmaktadır (yerinde aydınlatma).

Kamera ile İzleme Faaliyetinin Yürütülme Amacı ve Amaçla Sınırlılık

Şirket’imiz, Kanun’un 4. maddesine uygun olarak, kişisel verileri işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir biçimde işlemektedir.

Şirket’imiz tarafından video kamera ile izleme faaliyetinin sürdürülmesindeki amaç bu Politika’da sayılan amaçlarla sınırlıdır. Bu doğrultuda, güvenlik kameralarının izleme alanları, sayısı ve ne zaman izleme yapılacağı, güvenlik amacına ulaşmak için yeterli ve bu amaçla sınırlı olarak uygulamaya alınmaktadır. Kişinin mahremiyetini güvenlik amaçlarını aşan şekilde müdahale sonucu doğurabilecek alanlarda (örneğin, tuvaletler) izlemeye tabi tutulmamaktadır.

Elde Edilen Verilerin Güvenliğinin Sağlanması

Şirket’imiz tarafından Kanun’un 12. maddesine uygun olarak, kamera ile izleme faaliyeti sonucunda elde edilen kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması için gerekli teknik ve idari tedbirler alınmaktadır.

Kamera ile İzleme Faaliyeti ile Elde Edilen Kişisel Verilerin Muhafaza Süresi

Şirket’imizin, kamera ile izleme faaliyeti ile elde edilen kişisel verileri muhafaza süresi ile ilgili ayrıntılı bilgiye işbu Politika’nın Kişisel Verilerin Saklanma Süreleri maddesinde yer verilmiştir.

İzleme Sonucunda Elde Edilen Bilgilere Kimlerin Erişebildiği ve Bu Bilgilerin Kimlere Aktarıldığı

Canlı kamera görüntüleri ile dijital ortamda kaydedilen ve muhafaza edilen kayıtlara yalnızca sınırlı sayıda Şirket çalışanının erişimi bulunmaktadır. Kayıtlara erişimi olan sınırlı sayıda kişi gizlilik taahhütnamesi ile eriştiği verilerin gizliliğini koruyacağını beyan etmektedir.

İnternet Sitesi Ziyaretçileri

Şirket’imizin sahibi olduğu internet sitelerinde; bu siteleri ziyaret eden kişilerin sitelerdeki ziyaretlerini ziyaret amaçlarıyla uygun bir şekilde gerçekleştirmelerini temin etmek; kendilerine özelleştirilmiş içerikler gösterebilmek ve çevrimiçi reklamcılık faaliyetlerinde bulunabilmek maksadıyla teknik vasıtalarla (Örn. Kurabiyeler-cookie gibi) site içerisindeki internet hareketlerini kaydedilmektedir.

Şirket’imiz yapmış olduğu bu faaliyetlere ilişkin kişisel verilerin korunması ve işlenmesine ilişkin detaylı açıklamalar şirketimizin web sitesinde yer alan Çerez Politikası Metninde bulunabilecektir.

Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi ve Anonimleştirilmesi

Türk Ceza Kanunu’nun 138. maddesinde ve Kanun’un 7. maddesinde düzenlendiği üzere ilgili kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde Şirket’imizin kararına istinaden veya kişisel veri sahibinin talebi üzerine kişisel veriler silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir. Bu kapsamda Şirket’imiz ilgili yükümlülüğünü bu bölümde açıklanan yöntemlerle yerine getirmektedir.

Silinme ve Yok Edilme Teknikleri

İlgili kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kendi kararına istinaden veya kişisel veri sahibinin talebi üzerine kişisel verileri silebilir veya yok edebilir. Şirketimiz tarafından en çok kullanılan silme, anonim hale getirme veya yok etme teknikleri aşağıda sıralanmaktadır:

Fiziksel Olarak Yok Etme

Kişisel veriler herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla da işlenebilmektedir. Bu tür veriler silinirken/yok edilirken kişisel verinin sonradan kullanılamayacak biçimde fiziksel olarak yok edilmesi sistemi uygulanmaktadır.

Yazılımdan Güvenli Olarak Silme

Tamamen veya kısmen otomatik olan yollarla işlenen ve dijital ortamlarda muhafaza edilen veriler silinirken/yok edilirken; bir daha kurtarılamayacak biçimde verinin ilgili yazılımdan silinmesine ilişkin yöntemler kullanılır.

Anonim Hale Getirme

Kişisel verilerin anonimleştirilmesi, kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesini ifade eder. Şirket’imiz, hukuka uygun olarak işlenen kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebepler ortadan kalktığında kişisel verileri anonimleştirebilmektedir.

Şirket’imiz tarafından kullanılan anonimleştirme teknikleri aşağıda sıralanmaktadır.

Veri maskeleme ile kişisel verinin temel belirleyici bilgisini veri seti içerisinden çıkartılarak kişisel verinin anonim hale getirilmesi yöntemi

Veri toplulaştırma yöntemi ile birçok veri toplulaştırılmakta ve kişisel veriler herhangi bir kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmektedir.

Veri türetme yöntemi ile kişisel verinin içeriğinden daha genel bir içerik oluşturulmakta ve kişisel verinin herhangi bir kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi sağlanmaktadır.

KİŞİSEL VERİ SAHİPLERİNİN TALEPLERİNİN SONUÇLANDIRILMASI

Şirket’imiz, kişisel veri sahiplerinin haklarının değerlendirilmesi ve kişisel veri sahiplerine gereken bilgilendirmenin yapılması için Kanun’un 13. maddesine uygun olarak gerekli kanalları, iç işleyişi, idari ve teknik düzenlemeleri yürütmektedir.

Kişisel veri sahipleri aşağıda sıralanan haklarına ilişkin taleplerini yazılı olarak Şirket’imize iletmeleri durumunda Şirket’imiz talebin niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırmaktadır. Ancak, Kurula bir ücret öngörülmesi hâlinde, Şirket’imiz tarafından Kurulca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

KİŞİSEL VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARI NELERDİR?

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verileri işlenmişse bunlara ilişkin güncelleme talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

MEVZUAT GEREĞİ KİŞİSEL VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARI DIŞINDA KALAN HALLER

Kişisel veri sahipleri, Kanun’un 28. maddesi gereğince aşağıdaki hallerin KVK Kanunu’nun kapsamında olmaması nedeniyle, kişisel veri sahiplerinin aşağıda yer alan konularda haklarını ileri sürmeleri mümkün olmayacaktır:

 • Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi.
 • Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi.
 • Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi.
 • Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.
 • Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması.
 • Kişisel veri sahibi tarafından kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi.
 • Kişisel veri işlemenin Kanun’un verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması.
 • Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.

Kişisel Veri Sahibinin Haklarını Kullanması

Kişisel Veri Sahipleri bu bölümün 19. Başlığı altında sıralanan haklarına ilişkin taleplerini kimliklerini tespit edecek bilgi ve belgelerle Şirket’imizin saninsaattr@gmail.com e-posta adresine iletebilecek veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Şirket’imize ücretsiz olarak iletebileceklerdir.

Şirket’imiz, ilgili kişiden e-posta aracılığıyla gelen talepleri doğrulamak amacıyla gerekmesi halinde ilgili kişiden ıslak imzalı talebini Şirket’imizin merkez adresine iletmesine talep edebilecektir. Kişisel veri sahipleri adına üçüncü kişilerin başvuru talebinde bulunabilmesi için veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına noter kanalıyla düzenlenmiş özel vekâletname bulunmalıdır.

Kişisel Veri Sahibinin Kurul’a Şikâyette Bulunma Hakkı

Kişisel veri sahibi Kanun’un 14. maddesi gereğince başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; Şirket’imizin cevabını öğrendiği tarihten itibaren otuz ve her hâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kurul’a şikâyette bulunabilir.

Başvurulara Cevap Verilmesi

Şirket’imize yalnızca Şirket’imizin Kanun kapsamında veri sorumlusu sayıldığı durumlarda başvuru yapılması gerekmektedir.

Başvurulara Cevap Verilme Usulü ve Süresi

Kişisel veri sahibinin, 21. başlıklı kısmında yer alan usule uygun olarak talebini Şirket’imize iletmesi durumunda Şirket’imiz talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ilgili talebi ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kurulca bir ücret öngörülmesi hâlinde, Şirket’imiz tarafından başvuru sahibinden Kurulca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Başvuruda Bulunan Kişisel Veri Sahibinden Talep Edebileceği Bilgiler

Şirketimiz, yukarıda 21. maddeye ek olarak, başvuruda bulunan kişinin kişisel veri sahibi olup olmadığını tespit etmek adına ilgili kişiden bilgi talep edebilir. Kişisel veri sahibinin başvurusunda yer alan hususları netleştirmek adına, kişisel veri sahibine başvurusu ile ilgili soru yöneltebilir.

Kişisel Veri Sahibinin Başvurusunu Reddetme Hakkı

Aşağıda yer alan hallerde başvuruda bulunan kişinin başvurusunu, gerekçesini açıklayarak reddedebilir:

 • Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi.
 • Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi.
 • Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi.
 • Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.
 • Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması.
 • Kişisel veri sahibi tarafından kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi.
 • Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması.
 • Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.
 • Kişisel veri sahibinin talebinin diğer kişilerin hak ve özgürlüklerini engelleme ihtimali olması
 • Orantısız çaba gerektiren taleplerde bulunulmuş olması.
 • Talep edilen bilginin kamuya açık bir bilgi olması.
Start typing to see products you are looking for.
Shop