Kişisel Verilerin Korunması Genel Aydınlatma Metni

İşbu Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası Hakkında Genel Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”), yürürlükteki yasal mevzuata uygun olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (‘’KVKK’’) 10.maddesi gereğince hazırlanmıştır.

Kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla Erksis Enerji Yatırım İnşaat Sanayi Ticaret Anonim Şirketi (Bundan böyle “Şirket” diye anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

A. KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ

Kişisel verileriniz Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, finansmanın planlanması ve yönetimi, insan kaynakları süreçlerinin planlanması ve icrası gibi amaçlarla sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, telefon/ sosyal medya/ e posta üzerinden gönderdiğiniz mailler (e-postalar), arama kayıtları, internet sitesi, etkinliklerde elde edilen görsel kayıtlar, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir.

Kişisel verileriniz şunları içerebilir:

 • Kimlik bilgileriniz: Adınız, soyadınız, doğum yeri ve tarihiniz, medeni haliniz, cinsiyetiniz, sizi tanımlayabilecek diğer kimlik verileriniz,
 • İletişim Bilgileriniz: Adresiniz, telefon numaranız, elektronik posta adresiniz ve sair iletişim verileriniz,
 • Görsel Kayıtlarınız: Ofis ve şantiyelerimizde fiziken bulunmanız nedeniyle elde edilen görsel işitsel kayıtlarınız, fotoğraflarınız.
 • Muhasebesel bilgileriniz: Banka hesap numaranız, IBAN numaranız, faturalama ve fatura bilgileriniz gibi finansal verileriniz,
 • Ofis ve şantiyelerimizde mevzuat gereği, ortak alanlarda sürekli kayıt halinde olan kamera kayıtlarından elde edilen görüntüleriniz,
 • Şirketimizin düzenlediği organizasyonlara/ davetlere katıldığınızda elde edilen kişisel verileriniz,
 • Şirketimize ait tüm web sitelerine gönderdiğiniz veya girdiğiniz sair kişisel verileriniz,
 • Şirketimize iş başvurusunda bulunmanız halinde bu hususta temin edilen özgeçmiş dâhil sair kişisel verileriniz Şirketimiz çalışanı ya da ilişkili çalışan olmanız halinde hizmet akdiniz ile ilgili her türlü kişisel verileriniz.

B. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE İŞLEME ARAÇLARI

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde, Şirketimiz tarafından aşağıda yer alan amaçlar doğrultusunda işlenebilecektir:

 • Şirket’in insan kaynakları politikaları ve süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi,
 • Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi,
 • Şirketimiz bünyesindeki çalışanların iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi
 • Şirket içi bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
 • Şirketimiz tarafından yürütülen elektrik/proje/taahhüt faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi
 • Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi
 • Şirket’in ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası
 • Şirket’in ve Şirket’le iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini
 • Yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi,
 • Hizmetlerimiz karşılığında faturalandırma yapma,
 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, resmi mercilerin talep ve denetimleri doğrultusunda gerekli bilgilerin temini,
 • Organizasyon/Etkinlik fotoğraflarının internet sitesinde veya sosyal medya hesaplarında yayınlanmasıyla birlikte işyerinde sosyal bir anlayışın benimsenmesi amacıyla işlenmesi.

C. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILDIĞI TARAFLAR VE AKTARIM AMAÇLARI

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde, Şirket tarafından aşağıda yer alan amaçlar doğrultusunda iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, Şirket, grup şirketlerine, bağlı şirketlerine, iştiraklerine, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, kanunen yetkili kamu kurumları ve kanunen yetkili özel kurumlara, her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcilerimiz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları da dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil ticari faaliyetlerimizi yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

D. KİŞİSEL VERİ ELDE ETME YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz Şirket faaliyetlerini yürütmek amacıyla farklı kanallarla; mevzuata ve Şirketin sözleşmesel ve yasal yükümlülüklerini tam ve gereği gibi yerine getirilebilmesi amacı ile ilgili yasal mevzuat hükümleri çerçevesinde toplanmakta ve işlenmektedir.

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

E. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA YÖNELİK HAKLARINIZ

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahipsiniz:

E. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA YÖNELİK HAKLARINIZ

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahipsiniz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

F. VERİ GÜVENLİĞİ ve KİŞİSEL VERİLERİNİZİN SAKLANMASI

Şirketimiz, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla ve muhtemel risklere karşı uygun bir düzeyde korumaktadır.

Kişisel verileriniz, işlenme amaçlarının gerektirdiği süreler boyunca saklanabilmektedir. Başka bir gerekçe veya hukuki sebep olmaması, uluslararası yasa veya düzenlemenin bulunmaması ve sözleşmelerden kaynaklı zorunlulukların ortadan kalkması halinde işlenme amaçları ortadan kalkan kişisel verileriniz silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

G. TALEPLERİNİZ İÇİN

İlgili kişi olarak yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik taleplerinizi, info@erksis.com.tr mail yolu ile size ait güvenli elektronik imza ile imzalanmış bir e-posta ile mail atabilir veya ŞİRKETİMİZE hitaben yazdığınız “word veya pdf” formatındaki bir dosyayı güvenli e-imza ile imzalayarak info@erksis.com.tr mail adresine iletilebilir veya kargo ile ıslak imzanızı taşıyan bir dilekçe ile
Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı Mh. 2879 Sk. No:17 Çankaya/Ankara adresine başvuru yapabilirsiniz. Tarafımıza gelen talepler 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. Söz konusu taleplerinize ilişkin herhangi bir ücret talep etmemekle birlikte tarafımızın, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarife üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.

Start typing to see products you are looking for.
Shop